دسترسی سریع

فرآیندها و خدمات اداره کل
 
ردیف عنوان خدمت 
 
عنوان زیرخدمت
(با کلیک بر روی هر زیرخدمت به وب سایت آن وصل خواهید شد)
رآیند های مرتبط (مراحل گردش کار)
(با کلیک بر روی هر فرایند مراحل گردش کار نمایش داده می شود)
مدارک 
مورد نیاز*
1 تدوین استاندارد ملی و مشارکت در استانداردهای بین المللی 
10031455000
 1. تدوین استانداردهای ملی
شناسه زیرخدمت: 10031455100
تدوین استاندارد ملی ایران
2. مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
شناسه زیرخدمت: 10031455101
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
2 تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد
13011456000
1. تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار
شناسه زیرخدمت: 13011456100
صدور گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار ندارد
2. تایید صلاحیت شرکت های بازرسی
شناسه زیرخدمت: 13011456101
صدور پروانه بازرسی
3. تایید صلاحیت شرکت های گواهی دهنده استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456102
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد
تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار در حوزه استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456103
تایید مراکز آموزشی همکار
5. تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد
شناسه زیرخدمت: 13011456104
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
6. تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی
شناسه زیرخدمت: 13011456105
تائید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت
7. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت زیست محیطی
شناسه زیرخدمت: 13011456106
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
8. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
شناسه زیرخدمت: 13011456107
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
9. تایید صلاحیت شرکت های ارائه کننده سیستم های مدیریت انرژی
شناسه زیرخدمت: 13011456108
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
3  نظارت بر کیفیت کالاهای تولید کالا
شناسه زیر خدمت: 10031457000
1. صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شناسه زیرخدمت: 10031457100
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد
تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد
تعلیق، رفع تعلیق و  ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ندارد
 2.نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل
شناسه زیرخدمت: 10031457103
طرح اجرای هماهنگ استاندارد (خرید طرح طاها) ندارد
پلمپ واحد تولیدی غیراستاندارد ندارد
اعلام جرم
رسیدگی به شکایت ندارد
4. نظارت بر ایمنی آسانسور
شناسه زیرخدمت: 10031457104
ثبت نام شرکت بازرسی و تولیدکننده آسانسور ندارد
مدیریت بازرسی آسانسور  ندارد
5. نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها
شناسه زیرخدمت: 10031457105
استانداردسازی شهربازی ندارد
6.  نظارت بر کیفیت دیگ های بخار
شناسه زیرخدمت: 10031457106
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
 7. نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعی CNG
شناسه زیرخدمت: 10031457107
بازرسی از جایگاه های CNG ندارد
8. نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی
شناسه زیرخدمت: 10031457108
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
9. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه
شناسه زیرخدمت: 10031457109
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد های خدماتی و سردخانه
10. نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه
شناسه زیرخدمت: 10031457110
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
11. صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد
شناسه زیرخدمت: 10031457111
تحت نظارت سازمان استاندارد می باشد ندارد
12. صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
شناسه زیرخدمت: 10031457112
صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد حلال