دسترسی سریع

آزمایشگاههای همکار

اطلاعیه

به اطلاع کلیه ازمایشگاههای همکار می رساند:
1- بر اساس روش اجرایی جدید "تمدید، تعلیق و ابطال گواهینامه آزمایشگاههای همکار" به شماره مدرک 111/208/ر، آزمایشگاه آزمون و یا کالیبراسیون در صورت تمایل به تمدید گواهینامه، با در نظر گرفتن و استقرار کلیه الزامات مندرج در روش اجرایی مذکور باید درخواست تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار خود را حداقل چهار ماه قبل از اتمام اعتبار گواهینامه به همراه تکمیل مدارک لازم برای تمدید( مدارک قید شده در بند 1-1-6 روش اجرایی) به اداره کل استان ارسال نماید.
2- درخواست صدور گواهینامه، افزایش دامنه کاربرد و همچنین صدور مجدد بعد از ابطال گواهینامه بر اساس این روش اجرایی توسط اداره کل قابل رسیدگی نمی باشد و باید موارد مذکور از مرکز ملی تایید صلاحیت درخواست گردد. برای این منظور آزمایشگاه باید پس از استقرار و تهیه مدارک و مستندات لازم بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 و گذراندن دوره های آموزشی مورد نیاز درخواست تاييد صلاحيت را از طريق سامانه تاييد صلاحيت به نشاني www.naci.isiri.gov.ir  براي آن مركز ارسال نمايد

آزمایشگاهها همکار تایید صلاحیت شده 

روش اجرایی نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار

روش اجرایی  تمدید، تعلیق و ابطال آزمایشگاههای همکار

مدارک لازم جهت تمدید آزمایشگاه همکار