دسترسی سریع

اجباری شدن استاندارد آسانسورهای هیدرولیک

مدیرکل استاندارد یزداعلام کرد:
اجرای اجباری استاندارد آسانسورهای هیدرولیک
 تنظیم خبر:اکبرخیرخواه-05/09/99
مدیرکل اداره استاندارداستان یزدگفت:اجرای استاندارد آسانسورهای هیدرولیک، ازابتدای اردیبهشت سال آینده در تمامی بخش های عمومی و خصوصی جامعه اجباری می شود.
محمدرضا زارع بنادکوکی که درجمع شورای معاونین و روسای دوایراداره کل به ایراد سخن مشغول بود افزود: درگذشته استفاده از آسانسوربیشترمخصوص بیمارستان ها، مراکزدرمانی وتجاری بزرگ، شرکت هاودوایردولتی وخصوصی وهمچنین برج ها و ساختمان های بلند مرتبه بوده است ولی امروزه استفاده از این وسیله مفید و ایمن عمومیت بیشتری یافته و حتی دربرخی از مناطق روستایی و ساختمان های یک طبقه نیز رایج شده است، که دارا بودن تاییدیه ایمنی معتبربرای ادامه کار، امری ضروری به حساب می آید.
وی ادامه داد:در استان یزدهمانند دیگر مناطق کشور، درکنارنصب آسانسورهای کششی، استفاده از آسانسورهای هیدرولیک نیزبسیاررایج می باشد، که از همین جا به اطلاع تمامی شهروندان استان دارالعلم و دارالمومنین یزد رسانده می شود،  دریافت تاییدیه ایمنی برای آسانسورهای هیدرولیک نیز، بر مبنای تاریخ صدور پروانه و یا سایر مجوزهای قانونی برای ساختمان، ازابتدای اردیبهشت سال آینده به صورت اجباری به اجرا درمی آید.
این مسئول دربخش دیگری ازسخنان خود تاکیدکرد: هم استانی های عزیزدر نظر داشته باشند، با توجه به اهمیت ایمنی واطمینان استفاده ازآسانسور،  اخذ تأییدیه ایمنی برای آسانسورهای نصب شده در ساختمان های تازه احداث، الزامی است، چراکه صدور گواهی پایان کار برای بنا وساختمان، منوط به ارائه تأییدیه آسانسور به شهرداری هاست.
مدیرکل اداره استاندارداستان یزد یادآورشد: اعتبارتأییدیه های ایمنی صادر شده برای آسانسورها،  یک ساله است و انجام بازرسی و اخذ تأییدیه ادواری به منظور اطمینان از تداوم شرایط ایمن در آسانسور امری ضروریاست، ضمن این که مسئولیت اخذ تأییدیه ادواری،  با مالکان، مدیران و ساکنین ساختمان هاست.
 زارع بنادکوکی در پایان گفت:هم استانی های عزیز  می توانند هنگام استفاده از آسانسور به شناسه نصب شده در داخل کابین توجه کرده و  کد ۱۰ رقمی موجود را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیامک کنند، تااز اصالت شناسه و صحت عملکرد آسانسور مطمئن شوند.