دسترسی سریع

مدیرکل استانداردیزد:

درسال 99اکثرکالاها، استانداردبوده است

مدیرکل اداره استاندارداستان یزدگفت:با توجه به آزمون های انجام شده به روی کالاهای نمونه برداری شده در سال 99 بیش از 80 درصدکالاها، مطابق بااستانداردهای ملی مربوطه بوده است.

مدیرکل استانداردیزد:
درسال 99اکثرکالاها، استانداردبوده است
تهیه وتنظیم خبر:اکبرخیرخواه
مدیرکل اداره استاندارداستان یزدگفت:با توجه به  آزمون های انجام شده به روی کالاهای نمونه برداری شده در سال 99 بیش از 80 درصدکالاها، مطابق بااستانداردهای ملی مربوطه بوده است.
محمد رضا زارع بنادکوکی در مصاحبه با خبرنگاراداره روابط عمومی واطلاع رسانی استاندارد استان یزدافزود:درسال گذشته به روی کالاهای نمونه برداری شده ازواحدهای تولیدی وتوزیعی(صنفی) استان یزد3هزارو53 آزمون ارزیابی انطباق با استانداردهای ملی مربوطه انجام شده است که از این تعداد 2هزارو508 موردمطابق وبقیه مغایربوده است.
وی ادامه داد:یک بخش از فرآیند نمونه برداری وآزمون مربوط به واحدهای تولیدی استان است که از تعداد کل آزمون های انجام شده 2هزارو902 آزمون مربوط به کالاهایی است که توسط کارشناسان استاندارد از واحدهای تولیدی اخذ شده است که از این تعداد 2هزارو389آزمون مطابق با استانداردها وبقیه مغایر بوده است.
این مسئول تاکید کرد: بخش دیگرفرآیند نمونه برداری و آزمون مربوط به واحدهای صنفی استان است که در طول سال 99 این فرآیند عدد 151 آزمون را به خود اختصاص داده است که ار این تعداد آزمون 119 مورد با استانداردها مطابق و بقیه مغایر بوده است.
زارع بنادکوکی درپایان گفت:به منظور استمرارسطح کیفیت مورد انتظار در استانداردهاواظهارنظر در این خصوص، ضروری است نمونه کالاها پس از آزمون، شرایط انطباق با استانداردهای ملی مربوطه را احراز نمایند که در غیر اینصورت، مراتب قانونی تذکر، اخطار، جمع آوری ، توقیف و معرفی متخلفین به مراکز حقوقی و قضایی دراسرع وقت انجام می شود.