دسترسی سریع

درسال کرونایی 99:

242 پروانه استاندارد،صادر و تمدید شد

مدیرکل اداره استاندارد استان یزدگفت: در سال گذشته با وجود کرونا 242 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادرو تمدید شد.

درسال کرونایی 99:
242 پروانه استاندارد،صادر و تمدید شد
تهیه و تنظیم خبر : اکبر خیرخواه
مدیرکل اداره استاندارد استان یزدگفت: در سال گذشته با وجود کرونا 242 پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادرو تمدید شد.
محمدرضا زارع بنادکوکی که در نشست تخصصی ارزیابی عملکرد سال گذشته کارشناسان اجرای استاندارد اداره کل، به ایراد سخن مشغول بود افزود: بر اساس تکلیف قانونی ودر راستای شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران  و لزوم پایش مهلت و تاریخ اعتبارپروانه های استاندارد صادره که معمولا سه  ساله می باشد،66 پروانه استاندارد اجباری و تشویقی در این حوزه تمدید شده است.
 وی ادامه داد:طی این مدت 140 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی صادر شده است ،ضمن این که 36 مورد صدور مجوز استاندارد اجباری نیز در گزارش عملکرد حوزه نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل را نیز شاهد هستیم که در مقایسه با عملکرد سال 98با رشد ده درصدی روبرو بوده ایم.
این مسئول تصریح کرد: درسال گذشته 57فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل، که از این تعداد 45فقره اجباری و12فقره مابقی، تشویقی بوده است.
 مدیرکل اداره استاندارد استان یزددرخصوص تعلیق پروانه های کاربرد علامت استانداردگفت:  درمدت یادشده 10فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری تعلیق شده است که 3فقره از این پروانه ها به جهت برآورده نمودن انتظارات قانونی اداره کل استاندارداستان یزد ورسیدن به حد مطلوب کیفیت مصرح در استانداردهای ملی مربوطه، توانسته اند شرایط رفع تعلیق راازآن خود سازند.
 زارع در پایان خاطر نشان ساخت: در سال98 تعدادپروانه های کاربرد علامت استاندارد اجباری و تشویقی باطل شده، 249فقره بوده ،درحالی که درسال 99 این عدد به 57 فقره رسیده است، به گونه ایی که در این محورکاری، این اداره کل رشد بیش از 400 درصدی را تجربه کرده است، که عملکرد سال گذشته این اداره کل ،نشانه رشد شاخص های کیفی و اهتمام بیشتر تولید کنندگان به حفظ نشان ملی استاندارد ایران بوده است.