دسترسی سریع

واحد آموزش و استانداردسازی
واحد آموزش-یزد

مشخصات رئیس واحد آموزش:

نام و نام خانوادگی:شهره نارگانی                                    محل استقرار: طبقه دوم

شماره تلفن:1517                                                 داخلی:267

شرح وظایف رئیس واحد آموزش:

7-1-بررسی نیازهای آموزشی ،کارشناسان حقیقی وحقوقی استاندارد،مدیران کنترل کیفیت،کارآموزان آزمایشگاه های همکار،شرکت های بازرسی فنی ونمونه برداری بمنظور تهیه برنامه آموزش سالانه اداره کل با هماهنگی مقام مافوق ومدیر کل.

7-2-برنامه ریزی ،اجرا وکنترل جهت تشکیل بانک اطلاعاتی آموزش وترویج کارکنان اداره کل وآموزش متقاضیان درسطح استان.

7-3-برنامه ریزی ،اجرا ونظارت بر دوره های آموزشی برگزار شده توسط اداره کل درسطح استان.

7-4-نظارت، پایش دوره های آموزشی مدیران کنترل کیفیت مبنی بر ثبت درسیماوا،20ساعت دوره از طریق مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده.

7-5-ارائه واعلام دوره های آموزشی به متقاضیان درسطح استان.

7-6-تهیه وتنظیم برنامه های مختلف آموزشی وترویجی برای کارکنان اداره ،واحدهای مشمول استاندارد،کارشناسان استانداردو...در سطح استان با هماهنگی مقام مافوق ودفترآموزش وترویج استاندارد.

7-7-پیگیری دریافت گواهی های آموزشی از مرکز برگزار کننده جهت تحویل به شرکت کنندگان.

7-8-نظارت بر برگزاری کمیته تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت درسطح اداره کل با هماهنگی مقام مافوق.

7-9-ارتباط وتعامل با دفترآموزش وترویج استانداردودفتر پژوهش وآموزش استانداری وپاسخگویی به موارد درخواستی با هماهنگی مقام مافوق.

7-10-نظارت بر تایید صلاحیت مراکز آموزشی متقاضی.

7-11- ارائه خدمات آموزشی وترویجی در ارتباط با استاندارد در واحدهای مشمول استانداردوادارات دولتی ومرکز علمی و...در سطح استان.

7-12-دریافت سرفصل های آموزشی وترویجی از دفتر آموزش وترویج استاندارد با هماهنگی مقام مافوق.

7-13-شناسایی وتشکیل بانک اطلاعاتی مدرسان ومروجان در امر استاندارد وکیفیت درسطح استان با هماهنگی مقام مافوق.

7-14-استفاده از بانک های اطلاعاتی وبهره برداری موثراز فناآوری های نوین وشبکه های نرم افزاری برای آموزش وترویج استاندارد با هماهنگی مقام مافوق ودفتر آموزش وترویج استاندارد.

7-15- تهیه وتدوین پیش نویس استاندارد کالاها وخدمات وفرآورده های مربوط با توجه به امکانات اقتصادی ،صنعتی وآزمایشگاهی استان با استفاده از پژوهش های مراکز تحقیقاتی داخلی وبین المللی.

7-16- بررسی ،تجزیه وتحلیل اطلاعات درزمینه های آموزشی وترویجی جهت ارائه به مقام مافوق.

-17-تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده توسط اداره کل درسطح استان.

7-18-برنامه ریزی وبکارگیری توان رسانه های جمعی (صد وسیما،مطبوعات و...)در توسعه وترویج استاندارد درسطح استان با هماهنگی روابط عمومی ومقام مافوق.

7-19-اجرای فعالیت های ترویجی وآموزشی درسطح اداره کل،واحدهای مشمول استانداردومراکز آموزشی تاییدصلاحیت شده با هماهنگی مقام مافوق.

7-20-بررسی وانتخاب مرکز آموزشی همکار ونمونه درسطح استان.

7-21-کنترل شرکت ها وکارشناسان حقیقی وحقوقی دارای پروانه کارشناسی استاندارد درسطح استان با هماهنگی مقام مافوق.

7-22-نظارت فنی برعقد تمامی قراردادهای آموزشی وترویجی با هماهنگی مقام مافوق.

7-23- مشارکت فعال دراجرا وبه هنگام سازی استانداردهای مورد عمل بخش مربوطه.

7-24-اعلام وپیگیری روشهای اجرایی ،دستورالعملها و بخشنامه های صادره ازمقام مافوق به قسمتهای زیرمجموعه .

7-25- بررسی و پاسخگویی به شکایات و سئوالات ارباب رجوع در زمینه کاری مربوطه.

7-26- نیاز سنجی منابع مورد نیاز بخش مربوطه و پیگیری برای تأمین و بکارگیری آنهاجهت اعلام به مقام مافوق.

7-27-توسعه وترویج استانداردهای ملی درسطح استان.

7-28- پاسخگویی به مکاتبات دریافتی وانجام مکاتبات مورد نیاز.

7-29-همکاری وهماهنگی با دفتر آموزش وترویج استاندارد جهت اقدامات لازم درخصوص کارشناسان استاندارد با هماهنگی مقام مافوق.

7-30- نیازسنجی و احصاء فرآیندها و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مورد نیاز و برنامه ریزی بمنظور تدوین و مستندسازی آنها و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره.

7-31- تقسیم کارها و فعالیتهای حوزة مسئولیت بین کارشناسان و کارکنان تحت پوشش.

7-32- فراهم نمودن زمینه مشارکت کارکنان زیرمجموعه در پیشبردبرنامه ها وفعالیتهای اداره کل.

7-33- اعلام تخلفات در زمینه آموزش وترویج به مقام مافوق واداره حقوقی اداره کل.

7-34-اجرا وپیاده سازی بخشنامه ها،آیین نامه ها،مقرارت،توصیه های حراستی ودستورالعمل های حفاظتی در حوزه کاری مربوطه.

7-35-تهیه واعلام خلاصه ای از استانداردهادر راستای ترویج استاندارد درسطح جامعه با هماهنگی روابط عمومی ومقام مافوق درسطح استان.

 7-36-تهیه، تنظیم وارائه کلیه آمارهای مربوط به فعالیتهای آموزش وترویج استاندارد با هماهنگی مقام مافوق.

7-37-پایش ونظارت بر درصد تحقق برنامه عملیاتی ارسالی از دفتر برنامه،نوسازی وتحول اداری.

7-37-تعیین ضوابط واعلام معیارهای انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و معرفی جهت کشوری با هماهنگی دفتر آموزش وترویج استاندارد ومقام مافوق.

7-38- شرکت در جلسات،سمینارها،کنفراس ها وکمیته های استانی وستادی درحوزه آموزش وترویج استاندارد حسب دستور مقام مافوق.

7-39-ارزیابی برنامه ها وطرح های ترویجی استاندارد وتشکیل کار گروه های ترویج فرهنگ استاندارد درسطح استان با هماهنگی مقام مافوق.

7-40-تعامل وهمکاری بمنظور پیاده سازی برنامه های طرح طاها درزمینه ترویج وآموزش با سایر واحدهای اداره کل با هماهنگی مقام مافوق.

7-41-اعلام آمار کارشناسان رسمی استاندارد درزمینه های مختلف به متقاضیان درسطح استان با هماهنگی سایر واحدهای اداره کل ومقام مافوق.

7-42- بررسی مستمر قوانین ومقررات مربوط به تدوین استاندارد ها و تهیه پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه به مقام مافوق.

7-43- انجام سایر وظایف مربوط به شغل ارجاعی درحیطه قانون از طرف مقام مافوق.