دسترسی سریع

واحد نظارت بر اجرای استاندارد
نظارت بر اجرای استاندارد-یزد

مشخصات رئیس اجرای استاندارد:

نام و نام خانوادگی: فائزه خلیل زاده                   محل استقرار: طبقه همکف

شماره تلفن:1517                                         داخلی:251

مشخصات کارشناسان اجرای استاندارد:

نام واحد نام کارشناس داخلی
برق و الکترونیک محمدحسن زهتاب 204
مکانیک و فلزشناسی محمدحسن زهتاب 204
شیمیایی مجتبی اکرم زاده 232
غذایی و کشاورزی(واحدهای میبد و اردکان) مریم زارعی 233
غذایی و کشاورزی(سایر شهرستانها) افشین مالی 235
ساختمانی (کاشی و چینی بهداشتی) محمد دشتی 279
ساختمانی (بتن، شن و ماسه، موزاییک) حسین گلبخش 263
ساختمانی (سایر فرآورده ها) منصور دشتی 263
نساجی و چرم، بسته بندی و سلولزی سید جواد فلاح 252

شرح وظایف رئیس اجرا:

7-1-برنامه ریزی اجرایی جهت تهیه وتدوین پیش نویس استاندارد کالاها وخدمات وفرآورده های مربوط با توجه به امکانات اقتصادی ،صنعتی وآزمایشگاهی استان با استفاده از پژوهش های مراکز تحقیقاتی داخلی وبین المللی برای کارشناسان زیر مجموعه باهماهنگی مقام مافوق.

7-2- کنترل واجرای فرآیند ارزیابی انطباق محصول(تعیین استاندارد ها،بررسی مستندات کنترل کیفیت ،بازرسی فنی ،نمونه برداری،صدورگواهی انطباق) کلیه کالاهای مشمول استاندارد (تولیدی،خدماتی ،واردات وصادرات درسطح استان) با هماهنگی مقام مافوق.

7-3- کنترل ،بررسی وتایید نظامنامه کیفیت واحدهای تحت پوشش اجرای استاندارد بخش مربوطه با هماهنگی مقام مافوق.

7-4- کنترل وبررسی در اصلاح و به هنگام سازی استانداردهای مورد عمل بخش مربوطه وکارشناسان زیر مجموعه.

7-5- اجراواعلام روشهای اجرایی ،دستورالعملها و بخشنامه های صادره ازمقام مافوق به قسمتهای زیرمجموعه .

7-6- رسیدگی به شکایات واعتراضات ارزیابی های انطباق دراداره کل واستان با هماهنگی مقام مافوق.

7-7-کنترل و اجرای استاندارد بر بازدید های فنی وموردی ازمراکز تولید، تمرکز، توزیع  وعرضه کالاهای مشمول مقررات استاندارد درسطح استان با هماهنگی مقام مافوق.

7-8-بازبینی وتایید پروژه های ترویجی بمنظور بهبود کیفیت کالا وخدمات در حوزه کاری مربوطه ارائه شده از طرف کارشناسان زیر مجموعه.

7-9- نیاز سنجی منابع مورد نیاز اداره نظارت و پیگیری برای تأمین و بکارگیری آنها جهت اعلام به مقام مافوق.

7-10-کنترل وارزیابی عملکرد واحدهای مشمول استاندارد استان وکارشناسان زیرمجموعه در خصوص فرآینداجرای استاندارد.

7-11-کنترل وتوزیع مکاتبات دریافتی وانجام مکاتبات مورد نیاز وبازبینی مکاتبات دریافتی از کارشناسان زیر مجموعه.

7-12-راهنمایی ،مشاوره وتشویق واحدهای تولیدی وخدماتی به اجرای استانداردها درسطح استان.

7-13-دریافت وجمع بندی نظرات کارشناسان زیر مجموعه در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی،منطقه ای وکارخانه ای با هماهنگی مقام مافوق درسطح استان.

7-14-کنترل وتایید نظرات کارشناسی ارائه شده در خصوص فرایند اجرای استانداردها و تهیه گزارش .

7-15-کنترل فرآینداجرای استانداردسازی وکنترل کیفیت خودرو وسایر کالاهای صنعتی مرتبط در سطح استان وبازار.

7-16-کنترل ،بررسی درآمدها(خدماتی ،تعرفه ای،بازرسی و... ) واحدهای (تولیدی وخدماتی) تحت پوشش وکالاهای وارداتی  وصاداراتی مشمول مقررات استاندارد اعلام شده از طرف کارکنان زیر مجموعه به منظور استیفای حقوق دولت به اداره امورمالی اداره کل.

7-17- تقسیم کارها و فعالیتهای حوزة مسئولیت بین کارشناسان و کارکنان تحت پوشش.

7-18-کنترل وتهیه مقدمات پیاده سازی طرح های طاها وتجا درسطح استان با استفاده از کارشناسان زیر مجموعه با هماهنگی مقام مافوق.

7-19-کنترل وپیاده سازی تولید محصولات وخدمات حداقل مطابق با یکی از استانداردهای کارخانه ای،ملی،منطقه ای وبین المللی درسطح استان با استفاده از کارشناسان زیرمجموعه وباهماهنگی مقام مافوق

7-20-اعلام برنامه شرکت در جلسات،کمیته ها، استانی وستادی حسب دستورمقام مافوق به کارشناسان زیر مجموعه.

7-21-کنترل،جمعبندی و اعلام تخلفات درخصوص فرآیند ارزیابی انطباق در زمینه کاری مرتبط به مقام مافوق واداره حقوقی اداره کل.

7-22-کنترل  واعلام بخشنامه ها،آیین نامه ها،مقرارت،توصیه های حراستی ودستورالعمل های حفاظتی به کارکنان زیر مجموعه.

7-23- بازبینی واجرای پروژه های ترویجی بمنظور بهبود کیفیت کالا وخدمات در حوزه اجرای استاندارد.

7-24- کنترل وبررسی شکایات و سئوالات ارباب رجوع در زمینه اجرای استاندارد با همکاری اداره حقوقی وبا هماهنگی مقام مافوق.

7-25-جمعبندی ونهایی سازی آمارهای مورد نیازونتایج اجرای استانداردتوسط کارشناسان از واحدهای تولیدی ،خدماتی، وارداتی و صاداراتی وعرضه کننده درسطح استان به مقام مافوق.

7-26-اعلام دوره های آموزشی سالیانه مورد نیازکارشناسان وکارکنان زیر مجموعه وشرکت دردوره های تعیین شده ازطرف مقام مافوق.

7-27-کنترل و ارزیابی شرکت های بازرسی کننده،مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده،مشاورین استانداردهای مدیریت کیفیت وکارشناسان رسمی استاندارد  واحدهای تولیدی و خدماتی در زمینه کاری مربوطه و نظارت برعملکرد آنهادرسطح استان.

7-28-دریافت وجمعبندی نظرات فنی وکارشناسی کارشناسان زیر مجموعه درمورد شرکت های بازرسی کننده،مراکز آموزشی تایید صلاحیت شده،مشاورین استانداردهای مدیریت کیفیت وکارشناسان رسمی استاندارد و مدارک ارجاعی درزمینه کاری مرتبط جهت ارائه به مقام مافوق.

7-29-تایید گزارشات کارشناسی جهت ارائه درکمیته های علائم مربوط به صدور، تمدید، تجدید،تعلیق ، تجدید و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد ،نشان استانداردومعیار مصرف انرژی .خدمات .

7-30-جمع بندی برنامه سالیانه آموزش وکارآموزی مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی استان با همکاری کارشناسان زیر مجموعه با هماهنگی مقام مافوق.

7-31-همکاری با مقام مافوق جهت حسن انجام کارمدیران کنترل کیفیت وانتخاب مدیران کنترل کیفیت برتر استان در زمینه کاری مربوطه .

7-32-کنترل و اجرای استانداردهای زیست محیطی درزمینه خودرو وآلاینده های آن  با کارشناسان زیر مجموعه بر اساس دستور مقام مافوق.

7- 33-جمعبندی وارزیابی عملکرد واحدهای مشمول استاندارد استان در خصوص اجرای استاندارد درزمینه معیار مصرف انرژی وخدمات.

7-34-اعلام وجمعبندی موارد شناسایی شده موارد استفاده غیر مجاز از علامت استاندارد ایران توسط کارشناسان جهت ارائه به مقام مافوق.

7-35- ارائه برنامه  وگزارشات نمونه برداری از مصنوعات طلا در مراکز تولید و عرضه جهت کنترل عیار درسطح استان با همکاری کارشناسان زیر مجموعه جهت اعلام به مقام مافوق.

7-36-جمع آوری وارائه توجیهات فنی وکارشناسی بمنظور ایجاد،توسعه وتجهیز آزمایشگاههای همکار استان با همکاری اداره امورآزمایشگاهها با هماهنگی مقام مافوق.

7-37- ارائه برنامه وگزارشات نمونه برداری از کالاهای مشمول استاندارد و دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران درسطح استان با همکاری کارشناسان زیر مجموعه جهت اعلام به مقام مافوق.

7-36-اعلام برنامه شناسایی و برخورد با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیر استاندارد مشمول استاندارد وبازخورد آن از کارشناسان زیر مجموعه جهت اعلام به مقام مافوق.

7-37- کنترل وبازخورد نظارت بر عملکرد ایستگاههای سیلندر پرکنی گاز مایع درسطح استان از کارشناسان واعلام گزارش های مورد نیاز.

7-38-کنترل وتایید بررسی های کارشناسان اداره نظارت از تعیین صلاحیت مدیران کنترل کیفیت معرفی شده از واحدهای تولیدی و خدماتی با ارائه گزارش به مقام مافوق.

7-39-کنترل واجرای فرآیند نظارت بر اجرای استاندارد شهربازی هادر استان.

7-40-همکاری وتعامل با سایر واحدهای اداره کل در زمینه های کاری مشترک.

7-41-پایش ونظارت بر درصد تحقق برنامه عملیاتی ارسالی از دفتر برنامه،نوسازی وتحول اداری.

7-42-بررسی مستمر قوانین ومقررات مربوط به استاندارد ها و تهیه پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه به مقام مافوق.

7-43- انجام سایر وظایف مربوط به شغل ارجاعی درحیطه قانون از طرف مقام مافوق.