دسترسی سریع

واحد تدوین
تدوین استاندارد-یزد

مشخصات رئیس اداره تدوین استاندارد:

نام و نام خانوادگی: ناهید قیصری                 محل استقرار:طبقه اول

شماره تلفن: 1517                                 داخلی:226

شرح وظایف:

7-1- ارائه وپیگیری پیشنهادات مربوط به تدوین استاندارد درسطح استان با هماهنگی مقام مافوق.

7-2-راهنمایی کارشناسان حقوقی وحقیقی استاندارد(درزمینه تدوین)ارائه کلمه عبور ،تعیین کاربری وتایید رابط درسطح استان.

7-3- همکاری با دبیران تدوین استاندارد وکارشناسان حقوقی وحقیقی استاندارد در خصوص تهیه ومعرفی منابع.

7-4- اظهار نظر پیرامون پیش نویس های تدوین استاندارد ارسالی به دفتر تدوین استانداردهای ملی وتعامل با دیگر استانها با هماهنگی مقام مافوق.

7-5-کنترل وتایید اطلاعات واردشده کارشناسان رسمی تایید صلاحیت شده(امور تدوین) ودبیران تدوین درسامانه ملی.

7-6-برنامه ریزی آموزشی وبرگزاری کلاسهای توجیهی برای کارشناسان رسمی تدوین استاندارد با هماهنگی دفتر تدوین،اداره آموزش ومقام مافوق.

7-7-پیگیری دریافت گواهی پروانه کارشناسی استاندارد اشخاص حقیقی وحقوقی در حوزه تدوین وتحویل آن به افرادذی ربط .

7-8-ارائه برنامه ریزی آموزشی ،نحوه تدوین استاندارد وآشنایی با نحوه نگارش به اداره آموزش جهت برگزاری دوره های مذکور درسطح استان.

7-9-کنترل پیشنهادات اولیه تدوین ارائه شده کارشناسان رسمی درسایت سازمان(عودت ،بازبینی ویا حذف آن)

7-10-پیگیری مصوبات تدوین از دفتر تدوین استانداردهای ملی واعلام به متقاضیان با هماهنگی مدیر کل.

7-11-عقد قرارداد با کارشناسان حقیقی ،حقوقی ودبیران دارای پیشنهادات مصوب با تایید مدیر کل ونظارت معاون استانداردسازی وآموزش.

7-12-پیگیری کمیسیونهای اولیه ، فنی ونهایی وارائه آن به مقام مافوق جهت ارسال به مدیریت دفتر امور تدوین استانداردهای ملی.

7-13- ارتباط با کمیته برنامه ریزی تدوین در سازمان جهت اطلاع از تاریخ برگزاری کمیته های برنامه ریزی جهت اعزام نماینده به منظور دفاع از موضوعات پیشنهادی همکاران وکارشناسان رسمی با هماهنگی مدیرکل.

7-14-بررسی ودسته بندی پیشنهادهای دریافتی در مورد تدوین استانداردهای ملی جدید و تجدید نظر بر اساس رشته تخصصی (ICS) با هماهنگی مقام مافوق.

7-15- تهیه وتدوین پیش نویس استاندارد کالاها وخدمات وفرآورده های مربوط با توجه به امکانات اقتصادی ،صنعتی وآزمایشگاهی استان با استفاده از پژوهش های مراکز تحقیقاتی داخلی وبین المللی.

7-17-اعلام نتایج کمیته های ملی به دفتر تدوین استانداردهای ملی با هماهنگی مقام مافوق ومدیرکل. 

7-18-اطلاع رسانی ودریافت پیشنهادات استانداردهای کارخانه ای درسطح استان ومعرفی به آزمایشگاههای همکار استان وپژوهشگاه شمال غرب با هماهنگی مقام مافوق ومدیرکل.

7-19-صدور پروانه استانداردهای کارخانه ای بمدت سه سال با هماهنگی مقام مافوق وتایید مدیرکل.

7-20-همکاری وتعامل با پژوهشگاه های استان در خصوص تبدیل استانداردهای کارخانه ای به استانداردهای پژوهش محور با هامهنگی مقام مافوق.

7-21-کنترل شرکت ها وکارشناسان حقیقی وحقوقی دارای پروانه کارشناسی تدوین استاندارد درسطح استان با هامهنگی مقام مافوق.

7-22- تهیه وتدوین فرآیند تدوین استاندارد درسطح استان با مشارکت مقام مافوق.

7-23- مشارکت فعال دراجرا وبه هنگام سازی استانداردهای مورد عمل بخش مربوطه.

7-24-اعلام وپیگیری روشهای اجرایی ،دستورالعملها و بخشنامه های صادره ازمقام مافوق به قسمتهای زیرمجموعه .

7-25- بررسی و پاسخگویی به شکایات و سئوالات ارباب رجوع در زمینه کاری مربوطه.

7-26- نیاز سنجی منابع مورد نیاز بخش مربوطه و پیگیری برای تأمین و بکارگیری آنهاجهت اعلام به مقام مافوق.

7-27-تجزیه وتحلیل کارشناسی واعلام آمار تدوین کالاهای وارداتی مشمول قانون ارتقاءکیفی تولید خودرو وسایر تولیدات صنعتی وکالاهای صادراتی جهت ارائه به مقام مافوق واداره نظارت بر اجرای استاندارد ومتقاضیان مربوطه درسطح استان.

7-28- پاسخگویی به مکاتبات دریافتی وانجام مکاتبات مورد نیاز.

7-29-جمعبندی مشارکت واظهار نظرهای همکاران در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی،منطقه ای وکارخانه ای با هماهنگی مقام مافوق .

7-30- نیازسنجی و احصاء فرآیندها و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مورد نیاز و برنامه ریزی بمنظور تدوین و مستندسازی آنها و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره.

7-31- تقسیم کارها و فعالیتهای حوزة مسئولیت بین کارشناسان و کارکنان تحت پوشش.

7-32- فراهم نمودن زمینه مشارکت کارکنان زیرمجموعه در پیشبردبرنامه ها وفعالیتهای اداره کل.

7-33- اعلام تخلفات در زمینه تدوین به مقام مافوق واداره حقوقی اداره کل.

7-34-اجرا وپیاده سازی بخشنامه ها،آیین نامه ها،مقرارت،توصیه های حراستی ودستورالعمل های حفاظتی در حوزه کاری مربوطه.

7-35- تهیه برنامه کمیته های برنامه ریزی تدوین استان واعلام به مسئولین آنها در سطح اداره واستان با هماهنگی مقام مافوق.

7-36-تهیه، تنظیم وارائه کلیه آمارهای مربوط به فعالیتهای تدوین استاندارد مربوط به هر رشته برابر مقررات و دستورالعمل‌ها با هماهنگی مقام مافوق.

-37- ارائه واعلام موضوعات ضروری تدوین استانداردهای ملی ایران وکارخانه ای(درقالب طرح تجا) به کارشناسان حقیقی و حقوقی  ودبیران تدوین داوطلب جهت مطالعه، هماهنگی وهدایت موضوع با کمیته های ملی مربوط با هماهنگی مقام مافوق.

7-38- شرکت در جلسات،سمینارها،کنفراس ها وکمیته های استانی وستادی درحوزه تدوین استاندارد حسب دستور مقام مافوق.

7-39-اطلاع رسانی فهرست ویراستاران مجاز تایید صلاحیت شده تدوین استانداردهای ملی برای بهره برداری دبیران در سطح استان با هماهنگی مقام مافوق وتایید مدیرکل.

7-40-شناسایی کارشناسان وصاحب نظر وذیصلاح وپیگیری برای حضور درکمیته های ملی با هماهنگی مقام مافوق.

7-41- پایش عملکرد اشخاص حقیقی وحقوقی در مشارکت درتدوین استانداردهای ملی واعلام نتایج به مقام مافوق درسطح استان.

7-42-اعلام دوره های آموزشی مورد نیازکارشناسان وکارکنان زیرمجموعه به اداره آموزش و شرکت دردوره های آموزشی و بازآموزی تعیین شده از

طرف مقام مافوق.

7-43-پایش ونظارت بر درصد تحقق برنامه عملیاتی ارسالی از دفتر برنامه،نوسازی وتحول اداری.

7-44- بررسی مستمر قوانین ومقررات مربوط به تدوین استاندارد ها و تهیه پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه به مقام مافوق.

7-45- انجام سایر وظایف مربوط به شغل ارجاعی درحیطه قانون از طرف مقام مافوق.