دسترسی سریع

واحد صادرات و واردات
صاردات و واردات-یزد

مشخصات رئیس اداره صادرات و واردات
نام و نام خانوادگی‎: ‏هما باغیانی
محل استقرار ‎: ‏طبقه همکف
شماره تلفن داخلی:‎: 276‏
مشخصات کارشناس واحد صادرات‏- واردات
نام و نام خانوادگی‎: علیرضا عاقبت بخیری
محل استقرار ‎: ‏طبقه همکف
شماره تلفن داخلی:‎ 277‏

شرح وظایف:

7-1-برنامه ریزی اجرایی جهت تهیه وتدوین پیش نویس استاندارد کالاها وخدمات وفرآورده های مربوط با توجه به امکانات اقتصادی ،صنعتی وآزمایشگاهی استان با استفاده از پژوهش های مراکز تحقیقاتی داخلی وبین المللی برای کارشناسان زیر مجموعه باهماهنگی مقام مافوق.

7-2- کنترل واجرای فرآیند ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی با هماهنگی مقام مافوق.

7-3- تهیه وتدوین فرآیند کنترل کیفی کالاهای وارداتی وصادراتی ،بازرسی ونمونه برداری درسطح استان با مشارکت مقام مافوق.

7-4- کنترل وبررسی در اصلاح و به هنگام سازی استانداردهای مورد عمل بخش مربوطه وکارشناسان زیر مجموعه.

7-5- اجراواعلام روشهای اجرایی ،دستورالعملها و بخشنامه های صادره ازمقام مافوق به قسمتهای زیرمجموعه .

7-6- رسیدگی به شکایات واعتراضات ارزیابی های کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی وبازرسی کالا دراداره کل واستان با هماهنگی مقام مافوق.

7-7- جمع آوری اطلاعات آماری لازم از کالاهای وارداتی وصادراتی در سطح استان وشهرستانها به منظور کنترل محصولات  مشمول استاندارد

7-8-کنترل واعلام رویه و روشهای اداره کل در زمینه واردات ،صادرات ؛بازرسی کالا ونمونه برداری با هماهنگی مقام مافوق.

7-9-کمک و مشاوره با مقام مافوق درراستای برنامه‌ریزی در امور اداره کل درخصوص ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی وبازرسی کالا.

7-10- کنترل وتوزیع مکاتبات دریافتی وانجام مکاتبات مورد نیاز وبازبینی مکاتبات دریافتی از کارشناسان زیر مجموعه.

7-11-اجرای مقررات در قالب روش ها ودستورالعمل های اجرایی در ارتباط با امور بازرسی،نمونه برداری وصدورگواهی نامه های صادراتی و وارداتی کالاهای مشمول مقررات استاندارد درسطح استان.

7-12- اعلام برنامه شرکت در جلسات،کمیته ها، استانی وستادی حسب دستورمقام مافوق به کارشناسان زیر مجموعه.

7-13- نیاز سنجی وجمعبندی منابع مورد نیاز اداره ارزیابی کیفیت و پیگیری برای تأمین و بکارگیری آنها با اعلام به مقام مافوق.

7-14- کنترل،جمعبندی و اعلام تخلفات درخصوص فرآیند ارزیابی کیفیت در زمینه کاری مرتبط به مقام مافوق واداره حقوقی اداره کل.

7-15-کنترل  واعلام بخشنامه ها،آیین نامه ها،مقرارت،توصیه های حراستی ودستورالعمل های حفاظتی به کارکنان زیر مجموعه

7-16- کنترل وبررسی شکایات و سئوالات ارباب رجوع در زمینه ارزیابی کیفیت با همکاری اداره حقوقی وهماهنگی مقام مافوق.

7-17-دریافت وجمع بندی نظرات کارشناسان زیر مجموعه در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی،منطقه ای وکارخانه ای با هماهنگی مقام مافوق درسطح استان.

7-18-کنترل وتایید نظرات کارشناسی ارائه شده در خصوص فرایند ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی وبازرسی کالا و تهیه گزارش .

7-19- جمعبندی ونهایی سازی آمارهای مورد نیاز ونتایج ارزیابی کیفیت کالاهای صارداتی و وارداتی وبازرسی کالا کارشناسان از کالاهای وارداتی و صاداراتی درسطح استان به مقام مافوق.

-20-کنترل و بررسی درآمدها(خدماتی ،تعرفه ای،بازرسی و... ) کالاهای وارداتی  وصاداراتی مشمول مقررات استاندارد اعلام شده از طرف کارکنان زیر مجموعه به منظور استیفای حقوق دولت به اداره امورمالی اداره کل.

7-21- تقسیم کارها و فعالیتهای حوزة مسئولیت بین کارشناسان و کارکنان تحت پوشش.

7-22-تجزیه وتحلیل،کنترل ،تایید واعلام آمارکالاهای وارداتی مشمول قانون ارتقاءکیفی تولید خودرو وسایر تولیدات صنعتی وکالاهای صادراتی جهت ارائه به مقام مافوق در سطح استان

7-23-اعلام دوره های آموزشی سالیانه مورد نیازکارشناسان وکارکنان زیر مجموعه وشرکت دردوره های تعیین شده ازطرف مقام مافوق.

7-24- همکاری با دستگاههای اجرائی و مبادی ذیربط امور واردات و بازرسی کالا با هماهنگی مقام مافوق.

7-25-همکاری وتعامل با سایر واحدهای اداره کل در زمینه های کاری مشترک.

7-26- کنترل اقدامات کارشناسان زیر مجموعه با انجمن ها ،واحدهای تولیدی وتشکل های مردمی به منظور توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی در استان با هماهنگی مقام مافوق.

7-27- کنترل اقدامات کارشناسان زیر مجموعه با گمرک استان وسایر نهادهای مربوطه دزمینه مبارزه با قاچاق کالاهای مشمول مقررات استاندارد با هماهنگی مقام مافوق.

7-28-تهیه گزارش توجیهی با تعیین اولویت واهمیت کالاهای مختلف وارداتی درراستای کنترل کیفیت کالاهای وارداتی جهت ارائه به مقام مافوق.

7-29-اعلام فهرست اقلام وارداتی مشمول قانون ارتقاءخودرووسایر تولیدات صنعتی به مقام مافوق جهت ارسال به مراجع ذیربط استان.

7-30-پایش ونظارت بر درصد تحقق برنامه عملیاتی ارسالی از دفتر برنامه،نوسازی وتحول اداری.

7-31- بررسی مستمر قوانین ومقررات مربوط به استاندارد ها و تهیه پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه به مقام مافوق.

7-32- انجام سایر وظایف مربوط به شغل ارجاعی درحیطه قانون از طرف مقام مافوق.