دسترسی سریع

امور مالی
امور مالی-یزد

مشخصات رئیس امور مالی:

نام و نام خانوادگی: سید رضا گلشن                       محل استقرار: طبقه همکف

شماره تلفن :1517                                    داخلی:210

شرح وظایف:

7-1-انجام کلیه فعالیت های مالی ،تنظیم وکنترل حسابها در چارچوب اعتبارات مصوب قوانین ومقرارت موجود اداره کل باهماهنگی مقام مافوق.  

7-2-کنترل مصرف اعتبارات مربوط به بودجه های هزینه های وتمک داراییهای سرمایه ای ازستاد واستان با هماهنگی مقام مافوق.

7-3-نگهداری حساب اعتبارات مصرف به تفکیک مواد وبرنامه های مصوب.

7-4-پیگیری درخواست ودریافت تخصیص اعتبار از خزانه داری استان در چارجوب اعتبارات مصوب استان با هماهنگی مقام مافوق.

7-5-ایجادسیستم حسابداری با کنترل های داخلی مناسب بر حسب آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوطه به منظور اجرای امورمالی اداره کل به هماهنگی مقام مافوق.

7-6-انجام وکنترل کلیه اقدامات لازم درخصوص تهیه وتنظیم اسناد هزینه های انجام شده دراداره کل.

7-7-انجام وکنترل کلیه فعالیت های حسابداری اداره کل مشتمل برتنظیم اسناد هزینه،لیست حقوق ومزایا،اضافه کار وسایر پرداختی ها به کارکنان.

7-8-انجام وکنترل فعالیت های مربوط به ثبت دفاتر حسابداری،ضبط وتنظیم پروندهای مورد لزوم ،بایگانی اسناد ومدارک مالی اداره کل.

7-9-همکاری  وهماهنگی با واحدهای ستادی واستانداری جهت تنظیم بودجه وموافقت نامه های اداره کل با هماهنگی مقام مافوق.

7-10-مستندسازی اموال منقول وغیر منقول وایجادبانک اطلاعاتی ودقت برحسن اجرای آیین نامه ماده 31 قانون اموال.

7-11-پیگیری،کنترل و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای اداره کل وتهیه وتنظیم گزارشات درفواصل زمانی مختلف با هماهنگی مقام مافوق.

7-12-تهیه وتنظیم وارائه آمارهای درارتباط با اموال به مقام مافوق جهت ارسال آن به اداره کل دارایی استان .

7-13-حفظ ونگهداری حسابها وآمار اموال منقول وغیر منقول واموال آزمایشگاهی به مقام مافوق.

7-14-کنترل نصب علائم مخصوص وبرچسب های شماره دار بر روی هریک از اموال وتنظیم موجودی مانده اموال مصرفی در آخر هر سال وارسال صورتحساب به مقام مافوق جهت ارائه به اداره کل اموال دولتی استان طبق مقرارت مربوط.

7-15-نگهداری کلیه اموال منقول ،مسروقه ویا از بین رفته،طبق آیین نامه اموال دولتی وثبت مشخصات آنها در دفاتر اموال به هماهنگی مقام مافوق.

7-16- بررسی ،تجزیه وتحلیل اطلاعات واستخراج آمار درزمینه امورمالی جهت ارائه به مقام مافوق.

7-17-پیش بینی درآمدها وتحلیل موضوعی به منظور افزایش درآمدها ووصول حقوق دولت دراستان.

7-18- تقسیم کارها و فعالیتهای حوزة مسئولیت بین کارشناسان و کارکنان تحت پوشش.

7-19- اعلام تخلفات در زمینه درآمدها وامورمالی به مقام مافوق واداره حقوقی اداره کل.

7-20- اجرا وپیاده سازی بخشنامه ها،آیین نامه ها،مقرارت،توصیه های حراستی ودستورالعمل های حفاظتی در حوزه کاری مربوطه.

7-21- پایش ونظارت بر درصد تحقق برنامه عملیاتی ارسالی از دفتر برنامه،نوسازی وتحول اداری.

7-22- تهیه وتنظیم موافقت نامه های ستادی از ردیف های متفرقه (طاها،تجا،وجوه اداره شده و...) با هماهنگی مقام مافوق وسایر واحد های اداره کل.

7-23- شرکت در جلسات،سمینارها،کنفراس ها وکمیته های استانی وستادی درحوزه امورمالی حسب دستور مقام مافوق.

7-24- تعیین وافتتاح حسابهای جاری مورد نیاز اداره کل و پیگیری انسداد حسابهای راکد و فاقد گردش با هماهنگی  مقام مافوق ودریافت صورت حسابهای ماهانه با هماهنگی مقام مافوق.

 7-25-تایید وانطباق حسابهای بانکی با اسنادمالی اداره کل وارائه گزارش های لازم به مقام مافوق.

7-26- نیاز سنجی منابع مورد نیاز اداره کل پیگیری برای تأمین بودجه باهماهنگی مقام مافوق.

7-27- شناسای وپیشنهاد اسقرار نظامهای کنترلی, حفاظتی و نظارتی در رابطه با اموال, دارائیها, سرمایه‌های منقول , غیر منقول, مشهود, غیر مشهود اداره کل استاندارد استان به مقام مافوق.

7-28- نیازسنجی و احصاء فرآیندها و دستورالعمل ها و روشهای اجرایی مورد نیاز و برنامه ریزی بمنظور تدوین و مستندسازی آنها و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های صادره.

7-30-کنترل امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعدمقرر و امضای آنها.

7-31-نیازسنجی آموزش از کارکنان زیرمجموعه شرکت دردوره های آموزشی مورد نیاز.

7-32- مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی واظهارنظر در مورد نحوه اجرای آن.

7-33- همکاری تهیه و تنظیم دستورات و فر مهای محاسباتی، گزار شهای لازم و بودجه تفصیلی با هماهنگی مقام مافوق.

7-34-کنترل و تایید اسناد مالی در پایان هر ماه وارسال نسخه اصلی به دیوان محاسبات وبایگانی ،نسخه دوم در اداره با هماهنگی مقام مافوق.

7-35-هماهنگی جهت اخذ مجوز از اداره کل امور اقتصاد ودارایی برای حذف یا انتقال اموال اسقاط ومازاد با هماهنگی مقام مافوق.

7-36- بررسی مستمر قوانین ومقررات مربوط به امورمالی و تهیه پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه به مقام مافوق.

7-37- انجام سایر وظایف مربوط به شغل ارجاعی درحیطه قانون از طرف مقام مافوق.