دسترسی سریع

میز خدمت
عنوان خدمت شناسنامه خدمت شرح خدمت (راهنما) زمان قوانین و
مقرررات
فلوچارت و مدارک آدرس سامانه سوالات متداول نظرسنجی خدمات واحد مسئول توافقنامه سطح خدمات
تدوین استانداردهای ملی 10031455100 واحد تدوین استاندارد
داخلی 268
 مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی 10031455101 واحد تدوین استاندارد
داخلی 268
تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد
تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار 13011456100 واحد تایید صلاحیت
داخلی 238
 تایید صلاحیت شرکت های بازرسی 13011456101 واحد تایید صلاحیت
داخلی 238
تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی 13011456105 واحد آموزش  
داخلی 254
تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104 واحد آموزش  
داخلی 254
   نظارت بر اجرای استاندارد(10031457000)
صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457100 واحد نظارت بر اجرای استاندارد
تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457102 واحد نظارت بر اجرای استاندارد
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 10031457103 واحد نظارت بر اجرای استاندارد
نظارت بر ایمنی آسانسور 10031457104 واحد نظارت بر آسانسور
داخلی 227
 نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها 10031457105 واحد نظارت بر تجهیزات شهربازی داخلی 227
نظارت بر کیفیت دیگ های بخار 10031457106 واحد مکانیک و فلزشناسی داخلی 286
نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعیCNG 10031457107 واحد نظارت بر جایگاههای سوخت داخلی 287
نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی 10031457108 واحد نظارت بر خدمات انرژی بر
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه 10031457109 واحد مکانیک و فلزشناسی داخلی 272
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه 10031457110 واحد مکانیک و فلزشناسی داخلی 286
صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد 10031457111
صدور پروانه های کاربرد نشان حلال 10031457112 واحد نظارت بر استاندارد حلال 226
ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی (13011458000)
صدور مجوز کالاهای صادراتی  و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی) 13011458100 واحد صادرات و واردات214
تعیین ماهیت کالا وارده/صادره اظهار شده (ارزیابی و اعلام ماهیت کالایکالا وارده/صادره) 13011458101 واحد صادرات و واردات214
ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی (10031459000)
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای)
10031459100 واحد اوزان و مقیاسها 274
علامتگذاری وسایل توزین و سنجش 10031459101 واحد اوزان و مقیاسها 274
ارائه گواهی اندازه شناسی نازل های جایگاه های  عرضه سوخت مایع 10031459102 واحد اوزان و مقیاسها 274
 نظارت بر سایر وسایل توزین و سنجش (سبک) 10031459103 واحد اوزان و مقیاسها 274
صدور گواهینامه کالیبراسیون 10031459104 واحد اوزان و مقیاسها 274
آموزش استاندارد سازی (18051941000)
آموزش استاندارد سازی برون سازمانی 18051941100 ندارد ندارد واحد آموزش  
داخلی 254
آموزش کارشناسان استاندارد 18051941101 ندارد ندارد واحد آموزش  
داخلی 254
آموزش مسئولین کنترل کیفیت 18051941102 ندارد ندارد واحد آموزش  
داخلی 254