دسترسی سریع

آزمایشگاههای همکار

اطلاعیه

به اطلاع کلیه ازمایشگاههای همکار می رساند:

در راستای"برنامه اجرایی مرکز ملی تایید صلاحیت در خصوص اختتام تمدید گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس روش اجرایی ۱۱۱/۲۰۸/ر " و ضرورت اخذ گواهینامه 17025 برای کلیه آزمایشگاه های همکار سازمان، و همچنین نظر به سیاستها و الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جهت پیوستن به اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه برنامه زمانبندی ثبت نام و پذیرش آزمایشگاههای همکار استانی جهت اعطای گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس الزامات استاندارد 17025 اعلام می گردد.

ضروری است کلیه آزمایشگاههای همکار تایید صلاحیت شده استانی نسبت به ثبت تقاضا و ارسال مدارک و مستندات به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران از طریق ثبت نام در سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به نشانی naci.isiri.gov.ir  مطابق برنامه زمانبندی ارسال شده، اقدام نمایند.

لازم به ذکر است زمان درنظر گرفته شده در خصوص هر دامنه فعالیت قابل تمدید نمی باشد و آزمایشگاههایی که در زمان مقرر اقدام به ثبت درخواست ننمایند تا پایان برنامه ریزی اعلام شده از امکان ارسال درخواست محروم خواهند شد. همچنین مقتضی است آزمایشگاه‌هایی که در بیش از یک دامنه دارای گواهینامه تایید صلاحیت استانی می باشند، در زمان فرا رسیدن زمان ثبت درخواست اولین دامنه برای گواهینامه 17025، نسبت به ثبت سایر دامنه های خود نیز اقدام نمایند.

براین اساس آخرین تاریخ برای اعتبار گواهینامه‌ های آزمایشگاه های همکار (توسط ادارات کل استانها) مطابق برنامه زمانبدی شده برای هر دامنه مشخص شده است و پس از آن گواهینامه آزمایشگاه در دامنه مربوطه بی اعتبار می باشد (بی‌ اعتبار شدن اعتبار پروانه پس از گذشت مدت زمان برنامه ریزی شده ارتباطی به تاریخ تمدید گواهینامه نداشته، گواهینامه فارغ از زمان تمدید پس از سررسید برنامه زمانبندی در دامنه مرتبط بی ‌اعتبار خواهد شدو با گواهینامه 17025 جایگزین خواهد شد.

برنامه زمانبندی تبدیل وضعیت آزمایشگاههای همکار استانی به 17025

آزمایشگاهها همکار تایید صلاحیت شده 

روش اجرایی نظارت بر عملکرد آزمایشگاه های همکار

روش اجرایی  تمدید، تعلیق و ابطال آزمایشگاههای همکار

مدارک لازم جهت تمدید آزمایشگاه همکار