دسترسی سریع

مدیراستانداردیزداعلام کرد:

ثبت رشد 30 درصدی بازرسی، در کارنامه استاندارد یزد

مدیرکل استاندارد استان یزدگفت: بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی سطح استان از ابتدای امسال تا کنون، درمقایسه با مدت مشابه سال 1399 سی درصد رشد داشته است.
محمد رضا زارع بنادکوکی که در جمع کارشناسان حوزه ی نظارت بر اجرای استاندارد، به ایراد سخن  مشغول بود افزود: در هشت ماهه ی منتهی به آبان سال 1399 تعداد900 بازرسی از واحدهای تولیدی صنعتی تحت پوشش اداره کل استاندارداستان یزد انجام شده است، در حالی که این عدد برای مدت مشابه امسال به یک هزارو 174مورد رسیده، که در کارنامه عملکرد ما، رشد سی درصد ثبت می شود.
وی ادامه داد:طی این مدت مجموع بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی صنعتی استان، سه هزارو 337 موردگزارش شده است که از این تعداد، دوهزارو 163 مورد آن مربوط به نمونه برداری از این واحدها می باشد و همان گونه که ملاحظه می شود درمحور نمونه برداری نیز در مقایسه با آمار عملکرد مدت مشابه پارسال که عدد یک هزارو 800 را داشته ایم، شاهد بیست درصد رشدهستیم.
این مسئول تاکید کرد: از آزمون های انجام شده بروی نمونه های اخذ شده از واحد های تولیدی وصنعتی طی این مدت، یک هزارو 577 مورد با استانداردهای مربوطه منطبق، که در این محوراز عملکرداداره کل نیز، در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ده درصد  رشد داشته ایم.
مدیرکل استاندارد استان یزد درخصوص روندآزمون فرآورده ها گفت: متعاقب نمونه برداری کالاهااز واحدهای تولیدی و حتی  سطح بازار،مرحله ی  آزمون فرآورده هاآغاز می شود، که ضروری است نمونه ها شرایط انطباق با استانداردهای ملی ومعتبرمربوطه را احراز نمایند که در غیر اینصورت، مراتب قانونی تذکر، اخطار، جمع آوری ، توقیف و معرفی متخلفین به مراکز حقوقی و قضایی توسط دوایر مرتبط انجام می شود .