دسترسی سریع

اخبار اداره کل بيشتر

مدیرکل استاندارد یزد خبرداد:

آزمون بیش از400 باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده ای

مدیرکل استاندارداستان یزد گفت:از ابتدای امسال تاکنون 424 باسکول وسایل نقلیه چرخدار جاده ای ( ثابت هم کف) در سطح استان یزد، مورد بازرسی وآزمون قرارگرفته است .
محمد رضا زارع بنادکوکی افزود : از مجموع آزمون های انجام شده برروی باسکول ها، 369مورد قابل قبول ومابقی مردود بوده اند، که این آمار تاحدودی معادل مدت مشابه پارسال می باشد.
این مسئول که به اتفاق کارشناسان اداره اندازه شناسی استاندارد استان یزد، ناوگان اوزان سنگین (آزمایشگاه سیار) را همراهی می کرد به خبرنگار اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی گفت:  این آمارحاکی از آن است که ، حدود 90 درصداز باسکول های ثابت هم کف استان یزد از وضعیت بسیار خوبی برخوردار هستند.
وی ادامه  داد: صاحبان موارد مردودی، پس از گرفتن تذکر و اخطار نسبت به رفع نقایص باسکول های خود، اقدام های لازم را انجام می دهند که به دنبال آن، آزمایشگاه سیار نسبت به آزمون مجددباسکول ها اقدام می کند.
مدیرکل استاندارد استان یزد گفت:درخصوص باسکولهای وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای، براساس استاندارد ملی 10274 چهار نوع آزمون اولیه، پس از تعمیر، سنواتی و صحت عملکرد که مورد آخر عموماً به درخواست دارنده باسکول وبه منظور اطمینان از صحت توزین وسیله سنجش انجام می شود.
زارع بنادکوکی در خصوص آزمون دوره ای تصریح کرد: طبق ماده 15 از ضوابط اجرایی و مقررات اوزان ومقیاسها ووسایل سنجش، آزمایش دوره ای در هر سال یک بار در سراسر کشور انجام می گیرد ولی در بعضی از موارد نسبت به وضعیت وسایل سنجش ممکن است در هر دوسال یکبار و یا با فاصله بیشتری طبق نظر مرکز اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران هم انجام شود .
مدیرکل استاندارد استان یزد در پایان گفت:از 46آزمون اولیه انجام شده بر روی باسکول های وسایل نقلیه چرخدار جاده ایی استان 7مردودی،از 203 آزمون پس از تعمیرات 6 مردودی، از142 آزمون سنواتی 40 مردودی و از33 آزمون صحت عملکرد تنها 2 مورد مردودی داشته ایم  که با توجه به این آمار کمترین مردودی مربوط به آزمون صحت عملکرد می باشد.