دسترسی سریع

اطلاعیه ها بيشتر

برنامه زمانبندی مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی سال99

برنامه زمانبندی مصاحبه عمومی و تخصصی پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدامی سال99 اداره کل استاندارد استان یزد

چهارشنبه مورخ 19/03/1400  پنج شنبه 20/03/1400
اسما عسکری احسان بابایی
الهام حسینی فهرجی امیرحسین طاهری طالخونچه
زهرا شاه خواجه امین برزگری دهج
فهیمه نادری زاده رضا کوکبی
محمدرضا حاجی رضایی بنادکی زهرا نیکوکاران
ملیحه بهمنی محمد جمالو
منصور دشتی عقدا منصوره صادقی آواز
میلاد راضی اسرمی
نسرین علی یاری

محل انجام مصاحبه اداره کل استاندارد استان یزد می باشد .
لازم به ذکر است فرآیند مصاحبه از ساعت 7:30 صبح آغاز و تا ساعت 13 ادامه می یابد و حضور مصاحبه شونده قبل از شروع مصاحبه با آمادگی کامل و به همراه داشتن اصل مدارک در محل اداره کل الزامی می باشد.