دسترسی سریع

واحد حقوقی
واحد حقوقی-یزد

مشخصات رئیس واحد حقوقی:

نام و نام خانوادگی: مهین فخرآبادی                        محل استقرار:طبقه اول

شماره مستقیم:1517                                      شماره تلفن داخلی:230

مشخصات کارشناس واحد حقوقی:

نام و نام خانوادگی: آقای طباطبایی                             محل استقرار:طبقه اول

شماره مستقیم:1517                                           شماره تلفن داخلی:230

شرح وظایف:

7-1-نظارت، بررسی و تنظیم اطلاعات ارائه شده توسط کارشناسان حقوقی جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه اداره کل درمراجع صلاحیتدار.

7-2- نظارت، بررسی و تنظیم اطلاعات ارائه شده توسط کارشناسان حقوقی جهت ارایه نظرات و آرای مشورتی در پاسخ پرسش های به عمل آمده از طرف واحدها یا مقامات دولتی در زمینه مسایل حقوقی مرتبط با استاندارد.

7-3-نظارت وبررسی مستمر قوانین ومقررات مربوط به استاندارد و احصاء نارسائیها و خلاء قانونی و تهیه پیشنهادات اصلاحی جهت ارائه به اداره کل امورحقوقی ومجلس.

7-4- بررسی نظرات کارشناسی در تهیه لوایح حقوقی مورد نیاز ادراه کل.

7-5- نظارت وپیگیری تهیه دستور جلسات و صورتجلسات حقوقی.

7-6- بررسی دعاوی مطروحه در محاکم قضایی واعلام گزارش به مدیر کل.

7-7-نظارت در بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی ومدارک سیستم مدیریت کیفیت مورد نیازاداره کل.

بررسی واظهار نظر حقوقی در مورد قراردادهای اداره متبوع در موارد ارجاعی.

7-8- اعلام جرم علیه واحدهای تولیدی ،توزیعی،خدماتی و فروشندگان کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری، فاقد علامت استاندارد، با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا دارای علامت استاندارد جعل  شده پس از ارجاع مدیریت .

7-9-طرح دعاوی حقوقی ودفاع از حقوق و مصالح اداره کل در مراجع قضایی و شرکت در جلسات، استماع اظهارات و رسیدگی به دعاوی و رد و یا قبول آن.

7-10- بررسی مدارک حقوقی پرونده های واحدهای مشمول استاندارد جهت صدور،  تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد.

7-11- نظارت بر تفکیک عرایض و شکایات واصله از مراجع ذی ربط و ارجاع واعلام به واحدهای تخصصی مربوط در ادراه کل .

7-12-مشاوره حقوقی مدیر کل.

7-13-بررسی متن قراردادهای منعقده وبررسی پیش نویس مکاتبات با ماهیت حقوقی.

7-14-نظارت وپیگیری امور حقوقی و برخورد با متخلفین دراستان و هماهنگی های لازم با مراجع قضایی وفرماندهان انتظامی استان.

7-15- نظارت برارسال یک نسخه از آرای نهایی مراجع قضایی وتهیه گزارش های مورد نیاز به اداره کل امور حقوقی ومجلس سازمان.

7-16- نظارت ورسیدگی به شکایات استفاده کنندگان کالاها و خدمات مشمول استاندارد در سطح استان.

7-17- بررسی اظهار نظرهای کارشناسی در مسائل حقوقی وقضایی در امور جاری مربوطه ودر صورت لزوم اصلاح وتکمیل آنها.

7-18- نظارت و رسیدگی به شکایات واصله در حد قوانین و مقررات واختیارات مربوط و اعلام پاسخ به شاکی .

-19- بررسی و رسیدگی واقدام لازم در مورد تخطی از استانداردهای مورد قبول سازمان با مواد قانونی وتعقیب متخلفین  طبق دستور مقام مافوق.

7-20- شرکت درکمیته های مربوط به صدور،تمدید،تجدید، تعلیق وابطال پروانه کاربرد علائم استاندارد ونشان استاندارد اجباری وتشویقی برابردستور مقام مافوق.

7-21- نظارت بر پیگیری وهماهنگی های حقوقی وقضائی در خصوص تکالیف نظارتی سازمان بر اساس قوانین ومقررات مربوطه.

7-22- بررسی اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح ها ولوایح پیشنهادی در موارد ذیربط.

7-23- اقدام و نظارت مستقیم در تهیه وقبول آگهی های قانونی  اجرای استاندارد اجباری زیر نظر مقام مافوق.

7-24- بررسی وپیگیری احکام صادر شده توسط مراجع قضایی واجرای آنها در ارتباط با واحدها وصنوف متخلف .

7-25- بررسی  ونظارت در تهیه آرشیو حقوقی و نگهداری طبقه بندی رونوشت مصوبات.

7-26- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات و ارایه پیشنهادات به منظور برقرار نمودن رویه واحد حقوقی.

7-27- صدور دستور تأمین یا فروش اموال ورشکستگان وبمنظور دریافت حقوق قانونی سازمان.

7-28- نظارت درتهیه گزارش از پرونده های ارائه شده به مراجع قضایی با دستور مدیر کل.

7-29-نظارت دراستقرار بایگانی مناسب جهت پروندهای قضایی بمنظور دسترسی سریع وآسان مسئولین مربوطه.

7-30- نظارت بر انجام ارزیابی عملکرد وهماهنگی با برنامه های اعلام شده شورای تحول سازمان.

7-31- نظارت برتفکیک عرایض و شکایات واصله از واحدهای اداره کل ارائه به کارشناس امور حقوقی.

7-32-نظارت و پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله بمنظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان.

7-33- نظارت برجمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل بروز شکایات و ارائه گزارش جهت مدیر کل .

7-34-نظارت براجرای دستورالعملهای ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .

7-35-نظارت ،کنترل و احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری موسسه .

7-36- نظارت،کنترل ،پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد سازمان و تهیه گزارش تحلیل از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مدیر کل در مقاطع زمانی مورد نیاز .

7-37-نظارت برتکمیل شاخص های اختصاصی ومعیارهای ارزیابی عملکرد هماهنگ با مقام مافوق.

7-38-نظارت براجرای دستورالعملهای ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .

7-39- نظارت وبازرسی از عملکردکارکنان وسنجش میزان رضایت مردم از اداره کل ونحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوع وارائه گزارش به مقام مافوق.

7-40- انجام سایر  وظایف قانونی از سوی مدیر کل .