دسترسی سریع

میز خدمت
عنوان خدمت شناسنامه خدمت شرح خدمت (راهنما) زمان قوانین و
مقرررات
فلوچارت و مدارک آدرس سامانه پیشخوان نظرسنجی خدمات واحد مسئول توافقنامه سطح خدمات
تدوین استانداردهای ملی 10031455100 واحد تدوین استاندارد
داخلی 226
 مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی 10031455101 واحد تدوین استاندارد
داخلی 226
تایید صلاحیت شرکت ها و کارشناسان استاندارد
تایید صلاحیت آزمایشگاههای همکار 13011456100 واحد تایید صلاحیت
داخلی 238
 تایید صلاحیت شرکت های بازرسی 13011456101 واحد تایید صلاحیت
داخلی 238
تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی 13011456105 واحد آموزش  
داخلی 267
تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد 13011456104 واحد آموزش  
داخلی 267
   نظارت بر اجرای استاندارد(10031457000)
صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457100 واحد نظارت بر اجرای استاندارد
تعلیق پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد 10031457102 واحد نظارت بر اجرای استاندارد
نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل 10031457103 واحد نظارت بر اجرای استاندارد
نظارت بر ایمنی آسانسور 10031457104 واحد نظارت بر آسانسور
داخلی 227
 نظارت بر کیفیت تجهیزات موجود در شهربازی ها 10031457105 واحد نظارت بر تجهیزات شهربازی داخلی 227
نظارت بر کیفیت دیگ های بخار 10031457106 واحد مکانیک و فلزشناسی داخلی 204
نظارت بر کیفیت خدمات ترمینال عرضه سوخت گاز طبیعیCNG 10031457107 واحد نظارت بر جایگاههای سوخت داخلی 206
نظارت بر کیفیت خدمات واحد های انرژی 10031457108 واحد نظارت بر خدمات انرژی بر
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد سردخانه 10031457109 واحد مکانیک و فلزشناسی داخلی 204
نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد خودرو و نیرو محرکه 10031457110 واحد مکانیک و فلزشناسی داخلی 204
صدور گواهینامه های اظهاریه انطباق با استاندارد 10031457111
صدور پروانه های کاربرد نشان حلال 10031457112 واحد نظارت بر استاندارد حلال 252

 
عنوان خدمت کد خدمت مدارک مورد نیاز فرآیند آدرس الکترونیکی خدمت راهنما واحد مسئول
صدور مجوز کالاهای صادارتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری (ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی) 10031455100 قوانین و مقررات فرایند سامانه صادرات و واردات واحد صادرات و واردات داخلی 276 و 277
ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده / صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده) 10031455100 قوانین و مقررات فرایند سامانه صادرات و واردات واحد صادرات و واردات داخلی 276 و 277
نظارت بر عملکرد وسایل توزین سنگین (باسکول همکف جاده ای) 10031455100 فرآیند سامانه اندازه شناسی راهنمای سامانه واحد اوزان و مقیاسها داخلی 231